Procedury zgłoszeniowe

Zasadniczo istnieją trzy typy procedur zgłoszeniowych: krajowe (przed UPRP lub innymi urzędami krajowymi), regionalne i międzynarodowe.

ZNAK TOWAROWY UNII EUROPEJSKIEJ (CTM)

Ochronę znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej, uzyskuje się w ramach procedury regionalnej, poprzez zgłoszenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO), zwanym do dnia 23 marca 2016r. Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), który jest oficjalnym organem Unii Europejskiej zajmującym się rejestracją znaków towarowych we wszystkich krajach członkowskich. Poprzez jedno zgłoszenie uzyskuje się rejestrację, która zapewnia jednakową, jednolitą ochronę na terenie wszystkich krajów Unii.

WSPÓLNOTOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY (RCD)

Ochronę wzoru przemysłowego na terenie Unii Europejskiej, uzyskuje się w ramach procedury regionalnej, poprzez zgłoszenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO), zwanym do dnia 23 marca 2016r. Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), który jest oficjalnym organem Unii Europejskiej zajmującym się rejestracją wzorów przemysłowych we wszystkich krajach członkowskich. Poprzez jedno zgłoszenie uzyskuje się rejestrację, która zapewnia jednakową, jednolitą ochronę na terenie wszystkich krajów Unii.

MIĘDZYNARODOWY ZNAK TOWAROWY (IR)

Ochronę znaku towarowego poza granicami Polski uzyskuje się poprzez dokonanie zgłoszeń bezpośrednio w urzędach innych państw, w oparciu o ich procedury krajowe, lub w ramach procedury międzynarodowej, poprzez jedno zgłoszenie dokonane w WIPO. Procedura międzynarodowa pozwala na uzyskanie ochrony znaku towarowego w każdym wyznaczonym państwie - stronie porozumienia madryckiego lub protokołu do tego porozumienia (możesz wybierać spośród 85 państw).

MIĘDZYNARODOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY

Ochronę wzoru przemysłowego poza granicami Polski uzyskuje się poprzez dokonanie zgłoszeń bezpośrednio w urzędach innych państw, w oparciu o ich procedury krajowe, lub w ramach procedury międzynarodowej, poprzez jedno zgłoszenie dokonane w WIPO. System haski międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych to scentralizowany system, w którym można zgłosić do ochrony wzory przemysłowe na terenie ponad 55 krajów. Od niedawna z systemu haskiego może korzystać również każda osoba fizyczna i każde przedsiębiorstwo z Polski.

OCHRONA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH POZA GRANICAMI PL

Ochronę wynalazku i wzoru użytkowego poza granicami Polski, można uzyskać na trzy sposoby: można dokonywać zgłoszeń w innych państwach, w oparciu o ich krajowe procedury patentowe, można dokonać zgłoszenia w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) celem uzyskania ochrony w państwach będących stronami Konwencji o patencie europejskim, bądź też dokonać zgłoszenia w Międzynarodowym Biurze WIPO w Genewie, w oparciu o przepisy Układu o Współpracy Patentowej (PCT).