Znaki towarowe

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W szczególności znakiem może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Znak towarowy chroni prawo ochronne, które jest udzielane na 10 lat z możliwością przedłużania go na kolejne okresy dziesięcioletnie. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze nim objętym. Znaki towarowe są cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa, a także podstawowym elementem promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im odpowiedniej ochrony prawnej. Pozwala to zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich i umożliwia czerpanie korzyści materialnych ze znaków (np. z tytułu udzielanych licencji).

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Przykładowo wzorem przemysłowym może być przedmiot (jego kształt), opakowanie, etykieta wyrobu lub wzór graficzny zdobiący wytwór. Na wzór przemysłowy udzielane jest prawo z rejestracji, które trwa maksymalnie 25 lat od daty zgłoszenia w urzędzie właściwym ds. ochrony własności przemysłowej. Uzyskanie prawa z rejestracji daje uprawnionemu prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego będącego przedmiotem zgłoszenia w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze nim objętym. Tym samym uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia.

Wynalazki

Na wynalazki udzielane są prawa wyłączne - patenty. Patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są: nowe, posiadają poziom wynalazczy, nadają się do przemysłowego stosowania. Nowość wynalazku oceniana jest w skali światowej. Patent trwa maksymalnie 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w urzędzie właściwym ds. ochrony własności przemysłowej. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze nim objętym.

Wzory użytkowe

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Nowość wzoru użytkowego oceniania jest w skali światowej. Wzór uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Na wzory użytkowe udzielane jest prawo ochronne, trwające maksymalnie 10 lat od daty zgłoszenia wzoru w urzędzie właściwym ds. ochrony własności przemysłowej. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze nim objętym.