Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz innymi urzędami właściwymi ds. ochrony własności przemysłowej, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem postępowania karnego i postępowania karnego skarbowego. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego i polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej, przez co rozumie się: uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Tytuł zawodowy "rzecznik patentowy" podlega ochronie prawnej.

Monika Błaszczyk

Jestem założycielem Kancelarii WENATECH, którą prowadzę od roku 2006. Tytuł "rzecznik patentowy" uzyskałam w roku 2003, natomiast pracę w tym zawodzie, rozpoczęłam w roku 1998. Jestem absolwentką Wydziału Techniki Uniwesytetu Śląskiego (UŚ) w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów na Uniwesytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. Odbyłam także praktykę zawodową w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) w Warszawie. Jestem członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP). Współpracuję także ze środowiskiem naukowym, jako rzecznik patentowy Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), a wcześniej Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) w Katowicach. Nieustannie dbam o to, aby podnosić swoje kwalifikacje oraz doskonalić standardy świadczonych usług, czynnie uczestnicząc w szkoleniach. Zakres uprawnień i uzyskane tytuły zawodowe:

* Zawodowy Pełnomocnik przed EUIPO (2004r.) uprawniony do występowania w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO - European Union Intellectual Property Office) w Alicante, zwanym do dnia 23 marca 2016r. Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market).

* Europejski Rzecznik Patentowy (2004r.) uprawniony do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO - European Patent Office) w sprawach dot. patentów europejskich.

* Zawodowy Pełnomonik przed WIPO (2003r.) uprawniony do występowania przed Międzynarodowym Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO - Office of World Intellectual Property Organization) w sprawach międzynarodowych rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

* Zawodowy Pełnomocnik (2003r.) uprawniony do występowania w procedurze międzynarodowej PCT.

* Rzecznik Patentowy (2003r.) uprawniony do występowania przed Urzędem Patentowym RP (UPRP).

Przedmiot działalności

Świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej.

Zakres usług

Zgłoszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP (UPRP), Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zwanego do dnia 23 marca 2016r. Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) , Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Obsługiwane procedury: krajowa (PL) (krajowe znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe), międzynarodowa (międzynarodowe zgłoszenie znaku towarowego, międzynarodowe zgłoszenie wzoru przemysłowego) i unijna (znak towarowy Unii Europejskiej, wspólnotowy wzór przemysłowy).